1. Ingelogd blijven
  2. Inlog gegevens vergeten?

Nog geen lid?
Gratis aanmelden bij de Nationale Hulpgids.

Download PDF

Algemene Voorwaarden

Definities

Lidmaatschap: de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst.

Lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Nationale Hulpgids een overeenkomst tot levering van de Dienst aangaat.

Dienst: het plaatsen van een advertentie en het zoeken naar Hulpen en Hulpvragers en het onderling versturen van berichten en alle aanvullende, optionele betaalde diensten waaronder, maar niet beperkt tot, een regioadvertentie, topadvertentie, het kopen van berichten of Pro abonnement (alleen Hulpen) en het Plus abonnement (alleen voor Hulpvragers).

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Nationale Hulpgids (PZN B.V.) en Lid waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Nationale Hulpgids: PZN B.V., gevestigd aan de Kievitlaan 5, 2224JN te Katwijk. Postadres: PZN BV, Postbus 1000, t.a.v. Box A460, 2260BA Leidschendam.

Website:www.nationalehulpgids.nl dan wel subdomeinen, andere extensies van het betreffende domein en de bijbehorende mobiele applicaties.

1. Algemeen

1.1 de Nationale Hulpgids is ontworpen om Hulpvragers en Hulpen op internet in contact te brengen. Door het doorlopen van de inschrijfprocedure en het aanklikken van de 'Aanmelden' knop gaat Lid akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Lees ze alstublieft aandachtig door.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van alle diensten door de Nationale Hulpgids aan Leden. Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing.

2. Toegang en aanmelding

2.1 Lid moet 18 jaar of ouder zijn om zich in te schrijven. Advertenties van personen onder de 18 jaar mogen slechts door een aangestelde vertegenwoordiger die ouder dan 18 jaar is worden geplaatst.

2.2 Het lidmaatschap mag alleen door Lid persoonlijk, of door een aangestelde verantwoordelijke gebruikt worden. Het is anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, niet toegestaan het lidmaatschap te gebruiken en Lid mag het lidmaatschap niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

2.3 de Nationale Hulpgids behoudt zich het recht voor Leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

2.4 Wanneer aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, beschikt ieder Lid over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt prive en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen, de aangestelde verantwoordelijke uitgesloten, worden gedeeld. De Nationale Hulpgids kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een Lid.

2.4 de Nationale Hulpgids behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging aanmeldingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen. Tarieven voor betaalde diensten kunnen door de Nationale Hulpgids worden bepaald op basis van vraag en aanbod en kunnen per minuut, per stad en per regio verschillen.

3. Gedragsregels en verplichtingen

3.1 Lid zal de Nationale Hulpgids niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen" computervredebreuk ("hacken") via de Nationale Hulpgids of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2 Lid zal zich in de communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat Lid op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zal bezigen in enige vorm.

3.3 Lid verklaart geen foto's van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's of foto's van andere mensen dan van Lid op onze site te publiceren.

3.4 Lid verklaart eerlijke en accurate informatie over Lid te verschaffen.

3.5 Lid stemt ermee in de verstrekte informatie actueel te houden en als de omstandigheden veranderen de informatie bij te werken. Als blijkt dat door Lid verschafte informatie onjuist, verouderd of incompleet is, behoudt de Nationale Hulpgids zich het recht voor het lidmaatschap van Lid te beëindigen en Lid verdere toegang tot de site te weigeren.

3.6 Lid stemt ermee in dat Lid persoonlijk verantwoordelijk is voor wat Lid op onze site publiceert, alsmede voor de interacties met andere Leden.

3.7 Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover Lid via de Nationale Hulpgids beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig ander doel dan het contact leggen met derde in het kader van de zorgverlening. Lid verklaart de persoonlijke gegevens van derden niet over te dragen aan een andere (rechts)persoon of te gebruiken voor het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens Lid via de Nationale Hulpgids beschikt.

3.8 Lid verklaart zich op geen enkele wijze te zullen voordoen als een ander dan Lid werkelijk is. Dat houdt ook in dat Lid zich niet als een ander Lid of een werknemer van de Nationale Hulpgids zal voordoen.

3.9 Lid verklaart geen "junkmail", "spam", kettingbrieven, "mailings" of bulk-verspreiding van email aan Leden of voormalig Leden te zullen distribueren.

3.10 Lid stemt ermee in niet meer dan 1 bericht binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde Lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Dit berichten gedrag beschouwen we als het lastigvallen van anderen en wordt niet getolereerd.

3.11 de Nationale Hulpgids is zo opgezet, dat berichtencontact altijd via de site verloopt. Lid krijgt hiervoor een intern berichten-account, waardoor het email adres van lid altijd verborgen blijft. We raden Lid sterk af prive gegevens tijdens het versturen van berichten uit te wisselen, voordat Lid 100% zeker is met wie Lid communiceert.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Lid stemt ermee in dat Lid zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nationale Hulpgids en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, de Nationale Hulpgids website zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto's, advertenties van Leden, redactionele artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

4.2 De vormgeving en inhoud, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van de Nationale Hulpgids zijn het intellectuele eigendom van de Nationale Hulpgids en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Nationale Hulpgids.

4.3 De gebruiksrechten die door de Nationale Hulpgids aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij de Nationale Hulpgids. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van de Nationale Hulpgids is strikt verboden.

4.4 Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van de Nationale Hulpgids en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Nationale Hulpgids zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

4.5 de Nationale Hulpgids is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van de Nationale Hulpgids. De Nationale Hulpgids is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van de Nationale Hulpgids en/of technische vereisten.

4.6 Nieuwsbrieven, blogposts, artikelen, informatieve teksten of andere informatie die Lid beschikbaar wordt gesteld door of via de Nationale Hulpgids zijn en blijven eigendom van de Nationale Hulpgids, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen.

5. Privacy

5.1 de Nationale Hulpgids respecteert de privacy van Lid en behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ter bescherming van de persoonsgegevens van Lid hanteert de Nationale Hulpgids passende beveiligingsmaatregelen.

5.2 Lid stemt ermee in persoonsgegevens aan de Nationale Hulpgids te verstrekken. De persoonsgegevens die Lid invoert in de Dienst zullen door de Nationale Hulpgids slechts voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
- Het verlenen van de Dienst en het bieden van klantenondersteuning door middel van email of per telefoon;
- Om onze Dienst te meten en te verbeteren;

5.3 de Nationale Hulpgids maakt in de uitvoering van haar diensten in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

5.4 Uitgebreidere informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u lezen in ons privacybeleid op https://www.nationalehulpgids.nl/hulpgids/privacybeleid.html.

6 Aansprakelijkheid

6.1 De Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geschrevene op haar website.

6.2 de Nationale Hulpgids is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de Nationale Hulpgids. De Nationale Hulpgids is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

6.3 Het gebruik van de Nationale Hulpgids is geen garantie voor het vinden van een geschikte Zorgverlener of Hulpvrager. Wanneer de beoogde resultaten van de Nationale Hulpgids tegenvallen aanvaardt de Nationale Hulpgids geen aansprakelijkheid.

6.4 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe arbeidsrelatie ten gevolge van het lidmaatschap van een Lid.

6.5 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Lid herkennen of enig ander uit het contact tussen Leden voortvloeiend ongemak.

6.6 Stalkers: de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die Leden blijven achtervolgen.

6.7 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door Lid zelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. De Nationale Hulpgids raadt Lid daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat Lid over zichzelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacybescherming die de Nationale Hulpgids biedt.

6.8 de Nationale Hulpgids garandeert niet dat de Nationale Hulpgids foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. De Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade van Leden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van de Nationale Hulpgids jegens Leden, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Nationale Hulpgids. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat de Nationale Hulpgids voor de geleverde diensten heeft ontvangen.

6.9 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is de Nationale Hulpgids gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Leden.

6.10 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Nationale Hulpgids.

6.11 Lid vrijwaart de Nationale Hulpgids voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door Leden en/of onvoldoende naleving door Leden van enige verplichting jegens de Nationale Hulpgids, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

6.12 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Lid uit welken hoofde ook jegens de Nationale Hulpgids vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens de Nationale Hulpgids kan aanwenden.

7. Overmacht

7.1 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die de Nationale Hulpgids niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder de Nationale Hulpgids personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan de Nationale Hulpgids levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie de Nationale Hulpgids op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

7.2 Wanneer de Nationale Hulpgids wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan onze verplichtingen kan voldoen, is zowel de Nationale Hulpgids als Lid bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

7.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van de Nationale Hulpgids jegens derden, die wordt veroorzaakt door of vanwege gedragingen van Lid, zullen steeds voor rekening en risico van Lid zijn.

8. Technisch falen van de website

8.1 de Nationale Hulpgids garandeert niet dat de Nationale Hulpgids foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. De Nationale Hulpgids spant zich in om defecten in de diensten zo snel mogelijk te verhelpen.

8.2 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.3 de Nationale Hulpgids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van Leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

8.4 Het is mogelijk dat andere Leden, onbevoegde gebruikers, of 'hackers' beledigend of obsceen materiaal op de site plaatsen of via de Nationale Hulpgids doorzenden en dat Lid daardoor onvrijwillig met beledigende uitlatingen en obsceen fotomateriaal wordt geconfronteerd. De Nationale Hulpgids kan hiervoor geen verantwoording dragen noch aansprakelijk worden gesteld.

9. Tarieven en Betaling

9.1 Een advertentie op de Nationale Hulpgids is gratis voor zowel de Hulp als de Hulpvrager.

9.2 Hulpen en Hulpvragers kunnen aanvullend op de gratis advertentie, volledig optioneel, betaalde diensten afnemen.

9.3 Deze aanvullende, optionele betaalde diensten bevatten onder andere, maar zijn niet beperkt tot, de regioadvertentie, topadvertentie, het kopen van berichtentegoed of een Pro abonnement (alleen Hulpen) en het Plus abonnement (alleen voor Hulpvragers).

9.4 Alle prijzen voor de aanvullende diensten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

9.5 Lid geeft bij het bestellen van aanvullende, optionele betaalde diensten aan per automatische incasso dan wel per IDEAL (eenmalige overschrijving) te willen betalen.

9.6 Indien Lid de Nationale Hulpgids machtigt om te betalen via automatische incasso, draagt Lid zorg voor voldoende saldo op de bij aanmelding opgegeven rekening. Als het verschuldigde bedrag niet automatisch kan worden afgeschreven door een gebrek aan saldo of onbevoegdheid over het saldo te beschikken, brengt de Nationale Hulpgids Lid op de hoogte. Lid maakt vervolgens het verschuldigde bedrag over op het door de Nationale Hulpgids opgegeven rekeningnummer.

9.7 Indien Lid bij aanmelding heeft aangegeven per IDEAL (eenmalige overschrijving) te betalen dient Lid direct te betalen voor de aanvullende, optionele betaalde dienst. Het moment waarop de Nationale Hulpgids de betaling ontvangt, geldt als betalingsmoment.

10. Niet-tijdig betaling

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.2. Bij een niet tijdige betaling is Lid, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

10.3 Indien het factuurbedrag na herinneringen en aanmaningen nog niet is betaald, heeft de Nationale Hulpgids het recht de toegang tot de website te blokkeren, waardoor Lid geen gebruik meer kan maken van de Dienst. De Nationale Hulpgids zal Lid op de hoogte stellen van de blokkering. Op het moment dat alle opeisbare vorderingen door Lid zijn voldaan of er een regeling is getroffen, wordt de blokkering opgeheven.

11. Duur en beëindiging lidmaatschap

11.1 De Overeenkomst wordt voor een onbepaalde tijd afgesloten.

11.2 Lid kan de overeenkomst zonder opgaaf van reden eenzijdig opzeggen. Dit ontslaat lid niet van de verplichtingen die Lid gedurende de Overeenkomst is aangegaan, waaronder, maar niet beperkt tot, de betaling van de aanvullende, optionele betaalde diensten.

11.3 De regioadvertentie, topadvertentie, het berichtentegoed en het Plus abonnement zijn eenmalige betaalde diensten waarvoor geen opzegtermijn of verlenging geldt.

11.4 Het Pro abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Voor het Pro abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.

11.5 Opzegging kan uitsluitend geschieden via de account pagina op de website of door een e-mail te sturen naar [email protected].

11.6 de Nationale Hulpgids is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Nationale Hulpgids geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Lid een of meer van de verplichtingen jegens de Nationale Hulpgids niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van:
a. herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel gedrag, die de Nationale Hulpgids via andere Leden bereiken, dan wel die de Nationale Hulpgids zelf heeft.
b. pogingen van Lid om het lidmaatschap over te dragen
c. indien Lid de rekening niet betaalt binnen de termijn die de Nationale Hulpgids heeft gesteld
d. indien Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of de overboeking ongedaan maakt
e. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling.
f. in het geval Lid een zedenmisdrijf heeft begaan. Bij beëindiging van de Overeenkomst is Lid verplicht de kosten van de nog resterende minimumduur van de Overeenkomst te voldoen.

11.7 Indien Lid een betaald abonnement opzegt, terwijl een jaarlijkse vooruitbetaling is gedaan, zal het resterende bedrag binnen 14 dagen worden terugbetaald door de Nationale Hulpgids.

12. Slotbepalingen

12.1 Wanneer de Nationale Hulpgids wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Lid en de Nationale Hulpgids bestaan over op deze andere rechtspersoon.

12.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

12.3 Op betrekkingen tussen Lid en de Nationale Hulpgids is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Lid en de Nationale Hulpgids zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Nationale Hulpgids is gevestigd.

Algemene Voorwaarden 1.1

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te verbeteren.
We vinden je privacy belangrijk en beperken daarom het gebruik van cookies zoveel mogelijk.

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies

Wil je meer lezen over ons gebruik van cookies en hoe je dat kunt aanpassen, klik dan hier. Lees ook ons privacybeleid.